Abgas-Streit in den USA

Abgas-Streit in den USA:

Toyota zahlt 180 Millionen Dollar Strafe