Warnstreik in Leipzig

Warnstreik in Leipzig:

Porsche-Mitarbeiter fahren Autokorso