"Beschaffung limitiert das Wachstum"

Knaus Tabbert stößt an Grenzen